svacina

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

Pracoviště: přednosta III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze

1978-1981
asistent Fyziologického ústavu FVL UK (výzkumné zaměření na biokybernetiku a modelování fyziologických funkcí, publikované práce – modely neuronu, modely respiračních funkcí)

1981
dosud III. interní klinika VFN a 1. LF UK (publikované práce zejména z metabolické péče, informatiky, matematického modelování, diabetologie a obezitologie, hormonálních regulací)

1981-1984
sekundární lékař na různých odděleních kliniky

1984-1988
sekundární lékař na metabolické jednotce

1988-2001
sekundární lékař, odb asistent resp. docent  na různých odděleních kliniky, vedoucí oddělení D2 od r. 1992

do 1992
odborný asistent

1993-1999
proděkan 1.lékařské fakulty UK pro rozvoj

od 2001
– přednosta III. intrení kliniky UK-1.LF a VFN

Práce
– 1987 kandidátská Univerzita Karlova vnitřní lékařství Počítačová podpora metabolické péče

– 1992 habilitační Matematické modelování ve vnitřním lékařství

-2001 doktorská Kvantifikace vztahů u iobezity diabetu a metabiolického syndromu

Jmenování profesorem

– 2002 Univerzita Karlova vnitřní lékařství

od 1999 do 2005
– děkan 1. lékařské fakulty
– předseda vědecké rady 1.LF UK
Zdravotnické aktivity

1983-dosud
Ambulance pro obesitu, diabetes a metabolická onemocnění

1993-2001
– vedoucí lůžkového oddělení D2 III. interní klinika 1.LF UK a VFN
od prosince 2001 přednosta kliniky

2001-dosud
přednosta III. interní kliniky – kliniky endokrinologie a metabolismu 1.LF UK
a VFN

Ocenění

 • cena České společnosti biomedicínského inženýrství za nejlepší publikaci
 • medaile UK a 1.LF k 650. výročí UK
 • pamětní Sylabova medaile Svaz diabetiků
 • stříbrná a zlatá medaile UK
 • Felberova medaile ČVUT 1. stupně
 • medaile lékařských fakult UK Plzeň a UKom v Martině

Vědecké aktivity a granty

1978-1981
asistent Fyziologického ústavu FVL UK (výzkumné zaměření na biokybernetiku, modely neuronu a modelování fyziologických funkcí, publikované práce – modely neuronu, modely respiračních funkcí)
dále na III. interní klinice

1981-1990

počítačová podpora metabolické péče, modelování glykace hemoglobinu, modelování inzulinových receptorů, modely glykoregulace, počítače
v dietologii, konzultační systémy pro dávkování inzulinu

1990-dosud
výzkum v oblasti obezity, diabetu, metabolické péče a lékařské informatiky

Klinické studie

Odpovědný řešitel cca 10  klinických studií z oblasti diabetologie, obesitologie a metabolických onemocnění, kurs GCP v rámci investrigátorských meetingů

– Školitel v Oborové radě fyziologie
– Člen Oborové rady Biofyzika a místopředseda oborové rady Biomedicínská informatika

Ukončené a úspěšně obhájené práce doktorandů:

 • Dr. Owen-Nedělníková – obhájila PhD.v oborové radě fyziologie téma: Kvantifikace vztahů u metabolického syndromu
 • Dr. Matoulek – obhájil PhD j v komisi fyziologie téma: Deriváty DHEA a jejich regulace
 • Dr.Smutek – obhájil PhD komise biofyzika téma: Počítačová analýza textury štítné žlázy
 • Dr. Šimek – komise biofyzika před obhajobou: téma Počítačová analýza pulzové vlny
 • Dr. Adamíková – komise fyziologie  téma: Patofyziologie ICHDK u diabetiků
 • Dr. V. Visokai –  téma: Regulační mechanismy progrese nádorových onemocnění

Aktuálně školitelem:

 

 • Dr. Holcát – fyziologie  téma: Matematické modelování statoakustického orgánu- ve studiu je málo aktivní
 • Dr. Štuka – Biomedicínská informatika
 • mgr. Telička- Biomedicínská informatika 
 • Dr. Svobodová – fyziologie  téma: Kancerogeneze u diabetu 2.typu
 • Dr. Stránská – fyziologie
 • Dr. Šomloová – fyziologie

Zahraniční pobyty

 

 • aktivní účast na cca 100 zahraničních kongresech
 • 1990 – 6 týdnů na Vídeňské univerzitě Institut pro počítačové vědy
  v medicíně a Interní klinika
 • 2000 – týdenní pobyt na Centru pro informatiku a měření v medicíně v Londýně

Citace

 • podle Web of Science 70 citací
 • české citace přesně nelze sledovat, odhad více než 50

Vzdělání

1959-1968 Základní devítiletá škola nám. Svobody A, v Praze 6 Bubenči
1968-1972 Akademické gymnasium Praha 1, Štěpánská 22, humanitní větev s rozšířeným vyučováním latině a řečtině.

1972-1978  Fakulta všeobecného lékařství UK obor therapie

1985-1988 Postgraduální kurs MFF UK Matematická informatika a konstrukce programových systémů

2001-2003  Kurs MBA Prague intrenational business school